Riksförbundet Finska Krigsbarn (RFK) är ett ideellt, religiöst och partipolitiskt obundet förbund för finska krigsbarn, deras familjer och andra intresserade. RFK samordnar och stöder lokalföreningarna, och har kontakt med myndigheter och andra organisationer. Vi har  tre lokalföreningar i Sverige och de direktanslutnas förening. Tillsammans är vi  numera närmare 600 medlemmar. 

  RFK:s Medlemstidning  utkommer med fyra nummer per år.

Under andra världskriget 1939-1945 ägde världens kanske största barnförflyttning rum. Efter kriget hade omkring 80 000 finska barn vistats i Sverige. Vi som kom till Sverige var mellan några månader och 14 år gamla. De flesta av oss kom ensamma eller i syskongrupper med tåg eller båt.

Vi rycktes upp från våra hem och placerades i främmande miljö, hos okända människor med ett språk som var främmande för de flesta av oss. Separationen har, ibland upprepade gånger, lämnat svårläkta sår i själen. Många har haft svårt att veta var de hör hemma. För oss som var sjuka blev Sverigevistelsen en förutsättning för tillfrisknande och överlevnad. Andra minns vistelsen i Sverige som en lycklig tid som gav oss ett nytt språk, nya släktingar och vänner. I bästa fall fick vi två kulturer och två språk vilket berikar livet.

För att kunna hjälpa och stödja varandra samt föra fram våra upplevelser och erfarenheter som en del av nutidshistorien kan vi även påverka situationen för andra barn i liknande situation.

Nästan i alla Europeiska länder finns krigsbarnsorganisationer från andra världskriget.

Lokalföreningarnas program finns under fliken "Krigsbarnsföreningar", under rubriken "Möten och fester". Där finns också föreningarnas sammankomster och aktiviteter med fotografier. Information om möten finns även under "Aktuellt".

Under fliken "Artiklar" tar vi upp vad som har hänt inom RFK, och andra artiklar som är angelägna för våra medlemmar.  

   RFK:s organisationsnummer: 878001-7862. Postgironummer: 424 54 97-5.

Copyright RFK.
Ansvarig utgivare och webbmaster i RFK: Irja Olsson, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen Mobil  070-574 37 74

RIKSFÖRBUNDET FINSKA KRIGSBARN

Stadgar                                                                 

 

 

 

§ 1 NamnRiksförbundet Finska Krigsbarn,nedan kallat förbundet.

 § 2 Räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 3 Ändamål förbundet skall vara ett ideellt förbund, religiöst och politiskt obundet

Förbundet ska vara en intresseorganisation för de finska krigsbarnen.

 Dess syfte är att utgöra ett stöd för medlemmarna genom att

  • möta behovet av förståelse för och samtala kring de ovanliga erfarenheter som  de finska krigsbarnen fått.
  • medverka till att band knyts mellan familjemedlemmar och andra personer som förlorat kontakten med varandra, samt hjälpa dem som vill bedriva släktforskning.
  • samla och sammanställa medlemmarnas erfarenheter av de skeden i historien som fått genomgripande personliga konsekvenser för de evakuerade barnen.
  • Förnya och förbättra kontakten med den finska kulturen.
  • organisera samarbete med andra finska krigsbarnsorganisationer i de nordiska länderna.
  • uppmuntra studier i finska språket.
  • samarbeta med nationella och internationella föreningar med liknande inriktning.
  • aktivt verka för att medlemmarnas erfarenheter delges lagstiftare och migrationsmyndigheter i migrationsfrågor. 

 § 4 Medlemblir de finska barn som evakuerades från Finland krigsåren 1939-1945, deras anhöriga,foster- och adoptivföräldrar, värdfamiljer, funktionärer vid barnförflyttningen, forskare, skribenter och andra som antagits av lokalförening och när det gäller direktanslutna av förbundet.   

 § 5  Uteslutningmedlem som motarbetar förbundet eller inte erlägger årsavgiften före kalenderårets slut, utesluts ur förbundet.

 §  6  Årsmöte skall årligen hållas före utgången av maj månad. Till årsmötet kallas samtliga medlemmar.

Kallelsen skall skickas ut senast fyra (4) veckor före årsmötet och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april.

Till extra årsmöte kallas när årsmötet eller styrelsen anser att så erfordras eller när det skriftligen begärs av minst 10% av medlemmarna. Kallelse skickas då ut senast två (2) veckor före  årsmötet.

 Vid ordinarie årsmöte behandlas följande ärenden

§1  Mötet öppnas

§2  Val av ordförande för mötet

§3  Val av sekreterare för mötet

§4  Val av två protokolljusterare och rösträknare

§5   Fråga om kallelsen till mötet skett behörigt

§6  Godkännande av dagordning

§7   Fastställande av röstlängd

§8  Verksamhetsberättelse

§9   Ekonomisk berättelse 

§10 Revisorernas berättelse

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§12 Fastställande av medlemsavgiften

§13 Val av förbundsordförande på ett år

§14 Tillkännagivande av styrelserepresentanter och ersättare

§15  Val av revisorer och ersättare

§16 Val av valberedning

§17 Behandling av förslag från styrelsen

§18 Behandling av inkomna motioner

§19  Fastställande av tid och plats för nästa möte

§20 Övriga inkomna frågor

§21 Mötets avslutning

 Vid extra årsmöte behandlas följande ärenden:

§§   1-7 enligt ovan

§ 8   (extra årsmötets ärende)

§ 9   Övriga inkomna frågor

§ 10 Mötets avslutning

 §  7  Styrelsenvarje lokalförening samt de direktanslutna skall ha en (1) ordinarie ledamot och en (1) personlig ersättare för denne i förbundets styrelse. Lokalföreningen utser vid sitt årsmöte sina representanter till förbundets styrelse. Vid förhinder för såväl ledamot som ersättare beslutar lokalföreningens styrelse vem som skall vara extra ersättare.

De direktanslutna utser sina representanter på det lämpligaste sättet.

Förbundet är via sina ledamöter informationsansvarig gentemot sina lokalföreningar.

Ordförande utses av årsmötet.

Kallelse till styrelsesammanträde skall göras skriftligt senast fjorton (14) dagar före sammanträdet.

För att styrelsen skall vara beslutsmässig, erfordras att mer än hälften (>50%) av ledamöterna är närvarande.

Ersättare har förutom generell närvarorätt och yttranderätt även rösträtt vid ordinarie ledamots  frånvaro.  

Styrelsen:

-          utser ett arbetsutskott (AU) på fyra (4) personer, som sköter uppgifterna på uppdrag av styrelsen

-          förvaltar och ansvarar för arkiverade dokument

Justeratprotokoll från styrelsesammanträden skall vara ledamöterna tillhanda senast det datum styrelsen fastställt.

 §  8  Valberedning -  årsmötet utser en valberedning bestående av minst tre (3) ordinarie ledamöter och en ersättare.

Valberedningen förbereder årsmötets val av ordförande och revisorer.

 §  9  Ekonomi – styrelsen skall förvalta förbundets ekonomiska medel på ett betryggande sätt. Lokalföreningen erlägger till förbundet en årlig avgift per medlem som förbundets styrelse föreslår och årsmötet beslutar.

 § 10 Revision – för revision av förbundets räkenskaper utser årsmötet två (2) revisorer och en (1) ersättare. Räkenskaperna lämnas till riksförbundets revisorer senast i februari.

 § 11 Ändring av stadgar – stadgarna kan ändras av årsmötet. För ändring krävs kvalificerad majoritet (2/3 majoritet) av årsmötesdeltagarna eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett måste vara ordinarie..

 § 12 Upplösning – upplösning av förbundet sker genom beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie.

Kvalificerad majoritet fordras för att beslutet skall vara giltigt.

Förbundets innestående medel överlåtes till ändamål där årsmötet prövar styrelsens förslag och  sedan beslutar om lämplig överlåtelse..

 Dessa stadgar är antagna vid årsmötet den 25 april 1997.

§ 6 reviderad vid årsmötet den 23 april 1999.

En större revision beslutad av årsmötet i Oskarshamn den 8 maj 2004.

§ 3 reviderades vid årsmötet den 21 maj 2005 i Karlskoga.

En större revidering beslutades av årsmötet i Göteborg den 20 maj 2006.

Förbundsstyrelsen

 

 

Senast uppdaterad ( 2015-12-03 15:55 )