Kan finska krigsbarn få ersättning för vanvård/övergrepp?

 

Regeringen har lagt fram en proposition för Riksdagen (14 juni 2012) om en ny lag för att möjliggöra ersättning till personer som utsatts för vanvård/övergrepp av allvarligt slag. 
 Propositionen har nr 2011/12:160 och finns att hämta/ladda ner på Regeringens hemsidor.
 Avsikten är att lagen ska träda i kraft 1 januari 2013. Personer som anser sig ha blivit utsatta för vanvård/övergrepp kan ansöka om en ersättning på 250 000 kr hos en nämnd som ska pröva varje fall.
 Det finns begränsningar i lagförslaget. Sålunda utesluts direkt alla de barn som utsatts för övergrepp efter 31 december 1980. Men framför allt: det förefaller som om hela gruppen finska krigsbarn skulle uteslutas.
Motiveringen för tidsgränsen har ifrågasatts. Lagrådet som lämnat ett utlåtande om lagförslaget har tagit upp frågan och beskriver det som ”ett inte helt lättfattligt resonemang”, och påpekar att det svenska samhället styrs av principen ”jämlikhet” och ”likhet inför lagen”. Ändå godkänner Lagrådet att lagförslaget ligger till grund för en ny lag, man överlåter åt politikerna att komma till rätta med problemet ”jämlikhet”.
Lagrådet har heller inte reagerat för den diskriminering som det innebär att endast personer som ”omhändertagits för samhällsvård” av ”sociala” myndigheter enligt vissa specificerade lagar kan komma i fråga.
Både Regeringen och Lagrådet blundar för möjligheten att andra myndigheter kunde vara inblandade i utplaceringen av barn till fosterhem och institutioner. Som de finska krigsbarn som utsatts för övergrepp, det relativt lilla antal som trots löften om god omvårdnad i Sverige utsattes för vanvård, kränkningar och övergrepp av skilda slag, till och med våldtäkt, inte bara i enskilda fosterhem utan också på barnhem och vårdinrättningar.
De finska krigsbarnen var särskilt utsatta eftersom det juridiska läget för dem var oklart. Ansvarsfrågorna var inte klart definierade, barnen var i praktiken mer eller mindre rättslösa. ”Jämlikhet” och ”likhet inför lagen” gällde inte de finska krigsbarnen, och gäller inte heller i dag i frågan om möjligheten till ersättning.
Vanvårdsutredningen kom till slutsatsen att finska krigsbarn också borde kunna få ersättning av staten för övergreppen på samma sätt som svenska barn som råkade illa ut.
Upprättelseutredningen (som var klar innan Vanvårdsutredningens slutbetänkande kom) vill däremot utesluta de finska krigsbarnen, med motiveringen att de placerades i Sverige på privat väg, via privata organisationer.
Både Vanvårds- och Upprättelseutredningen begränsades i direktiven till att behandla fall av vanvård före 31 december 1980, och enbart fall där de ”sociala” myndigheterna beslutat om ”samhällsvård” enligt vissa lagar. Därmed diskriminerar man helt de barn som råkade ut för vanvård och övergrepp efter detta datum, och barn som hamnade i fosterhem och barnhem genom andra myndigheters försorg.
Riksförbundet Finska Krigsbarn har reagerat mot både Upprättelseutredningens slutsatser och Lagrådets utlåtande.
Enligt vår uppfattning bör alla barn som utsatts för vanvård och övergrepp ”av allvarlig art” ges möjlighet att få sin sak prövad, oavsett på vilket sätt de hamnat i olämpliga miljöer.
Man har utrett vanvården grundligt, man har bett de drabbade grundligt om ursäkt. Men lagförslaget ser ut att diskriminera stora grupper. Vi menar att om man lämnar dessa grupper utan möjlighet att få sin sak prövad har man lämnat kvar ett öppet, livslångt, sår. Lagförslaget är, som vi uppfattat det, en diskriminerande halvmesyr!
Slopa begränsningen vid året 1980, och slopa ordet ”sociala” före myndigheter! Slopa hänvisningen till de speciella lagarna. Då skulle alla som drabbats få möjlighet till ersättning.

Riksdagen tar ställning till lagförslaget i höst. Innan lagen är tagen kan man inte ansöka om ersättning, det blir först efter 1 januari 2013.  Men var och en som anser sig ha varit utsatt för vanvård eller övergrepp av allvarlig art bör skriva ner sin berättelse och försöka hitta stödbevisning för att styrka uppgifterna.

                                            Kai Rosnell

                                            Sekreterare RFK

 

 

 

Senast uppdaterad ( 2014-07-28 12:50 )